Học tiếng Nhật: Các quy tắc biến âm

0
70

Báo Asahi: Báo Nhật Bản tiếng Việt cho người Việt

BáoAsahi.com – Các từ trong tiếng Nhật khi biến âm thường được chuyển thành âm đục, hoặc có thêm âm ngắt. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là về một số quy tắc biến âm cơ bản trong tiếng Nhật nhé.

1. Âm đục

– Hàng: か、き、く、け、こ

Âm đục: が、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)

– Hàng: さ、し、す、せ、そ

Âm đục: ざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)

– Hàng: た、ち、つ、て、と

Âm đục: だ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)

– Hàng: は、ひ、ふ、へ、ほ

Âm đục: ば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo)

ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ (pa, pi, pu, pe, po)

2. Âm ngắt: là các âm có つ nhỏ ở giữa từ (つ, ツ )

3. Một số cách biến âm cơ bản:

a, Nếu âm sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「く」, chữ đầu tiên của kanji thứ hai thuộc hàng 「か」thì 「く」sẽ biến thành âm「っ」nhỏ

Ví dụ: Quốc gia: 国(こく)+家(か):こっか
Trường học: 学(がく)+校(こう):がっこう
Phục hưng: 復(ふく)+興(こう):ふっこう

b, Hàng HA, khi theo sau âm つ thì つ sẽ biến thành つ nhỏ, âm hàng HA sẽ biến thành âm hàng PA

Ví dụ: Hoạt bát, sôi nổi: 活(かつ)+発(はつ):かっぱつ
Lập pháp: 立(りつ)+法(ほう):りっぽう
Ngày tháng: 月(がつ)+日(ひ):がっぴ

c, Âm hàng KA khi theo sau âm ん thì sẽ biến thành âm hàng GA (âm đục)

Ví dụ: Tầng 3: sa + n + kai -> sangai
Tầng mấy: na + n + kai -> nangai

d, Âm ん

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng TA, DA, RA, NA thì ん sẽ được đọc là N

Ví dụ: Phản đối: ha + n + ta + i -> hantai
Cả người, toàn thể: ze + n + ta + i ->zentai

Nên đọc:  Tài tử gạo cội Nhật Bản mất sự nghiệp, túng quẫn đến mức bán nhà sau scandal quấy rối tình dục nữ sinh

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng BA, PA, MA thì ん sẽ được đọc là M

Ví dụ: Báo: shi + n + bu + n -> shimbun
Bút chì: e + n + pi + tsu -> empitsu

– Chữ tiếp theo sau thuộc hàng KA, GA thì ん sẽ được đọc là NG

Ví dụ: Điện: de + n + ki -> dengki
Khỏe mạnh: ge + n + ki -> gengki

Hãy nhớ kĩ các quy tắc biến âm này để phát âm thật giống người Nhật nhé!

Nguồn: dekiru.vn

BáoAsahi.com

Tin tức nước Nhật online: Nhật Bản lớn thứ 2 tại Nhật BẢn cập nhật thông tin kinh tế, chính trị xã hội, du lịch, văn hóa Nhật Bản

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here