Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」

BáoAsahi.com – Cùng dùng để hỏi nguyên nhân, lí do nhưng tiếng Nhật có nhiều hơn một phó từ với ý nghĩa “Vì sao/ Tại sao”. Hôm nay, BáoAsahi.com sẽ giúp các bạn phân biệt Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」.Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」1.「どうして」Dùng trong trường hợp không hiểu...

Có thể bạn quan tâm:

BáoAsahi.com – Cùng dùng để hỏi nguyên nhân, lí do nhưng tiếng Nhật có nhiều hơn một phó từ với ý nghĩa “Vì sao/ Tại sao”. Hôm nay, BáoAsahi.com sẽ giúp các bạn phân biệt Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」.

Tiếng Nhật đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày

Cách sử dụng các từ để hỏi lý do 「どうして」、「なんで」、「なぜ」

1.「どうして」

2.「なんで」

3.「なぜ」

=> Tần suất trong giao tiếp thông thường「なんで」 được sử dụng nhiều nhất, sau đó đến 「どうして」 và「なぜ」 ít sử dụng nhất.

Các bạn đã nắm được Cách sử dụng các từ để hỏi lý do どうして – なんで – なぜ  chưa?

Nguồn: Nhật Ngữ Kosei

Ngày 18/11 năm 2019 | Học Tiếng Nhật | Tag: . . .